Toelatingsnummer 12115 N

Het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen,


beslissende op de aanvraag d.d. 25 februari 1997 (aanvraagnummer 97-154 T) van

BAYER B.V.
ENERGIEWEG 1
3641 RT MIJDRECHT

tot verkrijging van een toelating als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288) voor het middel

Provado garden,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962,

BESLUIT:

§ I. Toelating

1. Het bestrijdingsmiddel Provado garden wordt toegelaten in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, onder nummer en datum dezes. Voor de gronden waarop dit besluit berust wordt verwezen naar bijlage II dezes.

2. De toelating geldt tot 1 januari 2005.

§ II. Samenstelling, vorm en afwerking

Onverminderd hetgeen omtrent de samenstelling, vorm en afwerking bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten:

a. de samenstelling, vorm en fysische toestand van het middel alsmede de chemische en fysische eigenschappen daarvan overeenkomen met de bij de aanvraag tot toelating verstrekte gegevens, alsmede met het bij de aanvraag tot toelating verstrekte monster.

b.

§ III. Gebruik

Het bestrijdingsmiddel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I dezes onder A. is voorgeschreven.

§ IV. Verpakking en etikettering

1. De aanduidingen, welke ingevolge artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

- aard van het preparaat: spuitkorrels

- werkzame stof(fen): imidacloprid

- gehalte(n): 5,0%

- andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):

- toxicologische groep(en):

- uiterste gebruiksdatum:

2. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

a. letterlijk en zonder enige aanvulling:

hetgeen in bijlage I dezes onder A. is vermeld.

b. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:

de in bijlage I dezes onder B. opgenomen tekst, met dien verstande, dat niet alle daarin aangegeven toepassingen behoeven te worden vermeld en de inhoud dier tekst slechts mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding, mits deze niet met die tekst in strijd zijn.

c. letterlijk en zonder enige aanvulling:

- Bijzondere gevaren:

- Veiligheidsaanbevelingen:

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

d. Overeenkomstig artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht:
met als onderschrift:

e.

f. Ingevolge artikel 8a van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en
etikettering moet uitsluitend op die verpakkingen van bestrijdingsmiddelen die (mede) voor huishoudelijk gebruik zijn bestemd het logo voor klein chemisch afval (kca-logo) worden aangebracht, bestaand uit een afvalbak met een kruis erdoor zoals aangegeven in bijlage III bij deze regeling.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

Wageningen, 26 mei 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel Provado garden,

toelatingsnummer 12115 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel bij niet bloeiende planten in van onderen gesloten potten en containers voor op het terras en balkon.

Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels.
Niet toegestaan is het in de tuin uitplanten of verspreiden van met Provado garden behandelde planten of potgrond.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Provado garden kan zowel worden toegepast door middel van aangieten als door middel van spuiten in niet-bloeiende pot- en containerplanten voor op het terras en balkon. Het middel wordt door de plant opgenomen. Provado garden werkt tegen de meeste op sierplanten in huis en tuin voorkomende zuigende insecten zoals bladluis, wolluis en witte vlieg.

Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende planten, bijvoorbeeld om door luizen afgescheiden honingdauw te verzamelen. Resten potaarde afvoeren als huishoudelijk afval.

Aanmaken van de oplossing.

Neem de gewenste hoeveelheid water en voeg daar de benodigde hoeveeldheid Provado garden aan toe.

Gebruik geen ijskoud water. Roer dit goed door en laat de oplossing enkele minuten staan. Roer vervolgens nog een keer goed. De oplossing is nu klaar voor gebruik.

Toepassingen

Niet bloeiende sierplanten in potten en containers op het terras en balkon, ter bestrijding van bladluis, wolluis en witte vlieg

Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.

Het middel kan door middel van een gewasbehandeling worden toegepast en bij planten in potten ook door middel van een aangietbehandeling waarbij het middel aan de grond wordt toegediend.

Spuitbehandeling

Dosering: 0,15% per liter water 1,5 gram Provado garden gebruiken.

De planten zodanig bespuiten dat zowel de boven- als de onderzijde van de bladeren goed wordt geraakt.

Het kan nodig zijn, als opnieuw aantasting optreedt, de behandeling te herhalen.

Aangietbehandeling

Hierbij wordt de oplossing aan de grond toegediend. De aanvangswerking is traag en bedraagt, afhankelijk van de omstandigheden, 1 tot 3 weken. De opname van de werkzame stof en daarmee de aanvangswerking kan versneld worden door de potkluit goed vochtig te houden.

De werkingsduur bedraagt enkele weken. Het kan nodig zijn, als opnieuw aantasting optreedt, de behandeling te herhalen.

Bij sterk verdampende of sterk groeiende gewassen kan schade ontstaan. De toepassing wordt daarom ontraden op jonge of pas gestekte planten en in o.a. varens en vlijtig liesje (Impatiens).

De dosering is afhankelijk van de grootte en inhoud van de pot. De hoeveelheid per pot te gebruiken water dient ongeveer 1/10 gedeelte (10 %) te bedragen van de potinhoud.

Zie onderstaande tabel.

De oplossing wordt op dezelfde wijze klaargemaakt als onder spuitbehandeling aangegeven.

Dosering:

Potdiameter in centimeters

Potinhoud in liters

Hoeveelheid Provado

garden in grammen

per pot

Oplossen in aangegeven hoeveelheid water

per pot

10

0,4

0,5

50

14

1

1

100

20

5

2

500

25

8

3

800

27

10

4

1000

32

12

5

1200

Wageningen, 26 mei 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE II bij het toelatingsbesluit van het middel Provado garden,

toelatingsnummer 12115 N

Betreft een aanvraag tot toelating van het middel Provado garden (97-154 T) een middel op basis van de werkzame stof imidacloprid. Het middel is bestemd uitsluitend voor het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel bij niet bloeiende planten in potten en containers voor op het terras en balkon, mist het afval afgevoerd wordt als huishoudelijk afval.

De einddatum van de werkzame stof imidacloprid is 1 januari 2010.

Er zijn reeds middelen op basis van imidacloprid toegelaten voor toepassingen in de teelt van diverse groente-, fruit- en siergewassen.

Eerdere besluitvorming door het College

De aanvraag is in Collegevergadering C-88.3.1, op 4 augustus 1999, besproken. Het College besloot toen

Het middel Provado garden zal niet worden toegelaten.

Geen van de aangevraagde toepassingen van het middel Provado garden op basis van de werkzame stof imidacloprid voldoen aan de normen voor bijen en hommels zoals opgenomen in de Uniforme Beginselen (UB). Derhalve is het onderhavige middel niet toelaatbaar.

De aanvrager heeft bij brief van 16 juni 1999 het gebruiksgebied beperkt tot niet bloeiende sierplanten in potten en containers voor op het terras en balkon.

Werkzaamheid

Door de aanvrager zijn werkzaamheidsgegevens geleverd, die zijn beoordeeld door de Plantenziektenkundige Dienst (10-12-1998). Deze heeft tevens een voorstel gedaan voor het Wettelijke Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing, dat vervolgens door het Collegesecretariaat is aangepast aan de aangevraagde beperking van het gebruiksgebied.

Claim

Provado garden, op basis van 5% imidacloprid, wordt geclaimd voor gebruik in de particuliere sector ter bestrijding zuigende insecten op sierplanten in de tuin en op kamerplanten. Geclaimd wordt onder meer de bestrijding van bladluis, wolluis en witte vlieg.

Het middel kan op 2 manieren worden toegepast:

a) door middel van een gewasbehandeling in een dosering van 0,15 % (1,5 gram middel per liter spuitvloeistof) waarbij de behandeling indien nodig met een interval van één week enkele keren moet worden herhaald;

b) bij potplanten door middel van een aangietbehandeling over de potgrond waarbij de hoeveelheid te gebruiken middel afhankelijk is van de potinhoud. Hierbij kan in het algemeen met één behandeling worden volstaan.

Benodigd onderzoek

In principe dienen van ieder van te bestrijden organismen werkingsgegevens van minimaal
2 teeltseizoenen te worden overlegd met per teeltseizoen minimaal 4 proeven. In het onderhavige geval betekent dat dat er gegevens van de bestrijding van bladluizen, wolluizen en witte vlieg dienen te worden overlegd. Dit geldt zowel voor de gewasbehandeling als de aangietbehandeling.

Er zijn evenwel extrapolatiemogelijkheden omdat de werkzame stof imidacloprid reeds in een vrij groot aantal gewassen is toegelaten ter bestrijding van een aantal van bovengenoemde plaagorganismen, zowel toegepast door middel van een gewasbehandeling als toegepast door middel van een behandeling waarbij het middel door de wortels wordt opgenomen.

Om de schadelijke effecten te kunnen beoordelen dienen in principe gegevens van onderzoek gedurende 2 teeltseizoenen in minimaal 4 verschillende gewassen te worden overlegd met per gewas minimaal 4 proeven per teeltseizoen. Dit geldt zowel voor de gewasbehandeling als de aangietbehandeling.

Er zijn evenwel extrapolatiemogelijkheden omdat de werkzame stof imidacloprid reeds in een vrij groot aantal gewassen is toegelaten zowel toegepast door middel van een gewasbehandeling als toegepast door middel van een behandeling waarbij het middel door de wortels wordt opgenomen.

Geleverde gegevens

Gewasbehandeling

Er zijn gegevens van 6 werkingsproeven geleverd ter bestrijding van bladluizen, 5 proeven hiervan werden in 1995 uitgevoerd, 1 proef werd in 1996 uitgevoerd. In twee proeven kwam perzikluis (Myzus persicae)voor, in drie proeven katoenluis (Aphis gossypii) en in één proef rode luis (Myzus nicotianea). Verder werden van de spuitbehandeling gegevens van
2 proeven, beide uitgevoerd in 1996, ter bestrijding van de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) geleverd.

Er zijn gegevens van 6 proeven ter bepaling van de schadelijke effecten geleverd, er werden 6 verschillende gewassen (per proef 1 gewas) beproefd. Vier proeven werden in 1995 uitgevoerd en twee in 1996. Daarnaast zijn de 8 werkingsproeven aanvullend bruikbaar voor de beoordeling van de schadelijke effecten.

Hiermee is niet voldaan aan de eis van de omvang van het benodigd onderzoek.

Aangietbehandeling

Er zijn gegevens van 4 proeven overlegd ter bestrijding van bladluizen (in 3 proeven kwam perzikluis- Myzus persicae- voor, in 1 proef aardappeltopluis-Macrosiphum euphorbiae-), gegevens van 2 proeven ter bestrijding van de cactuswolluis (Pseudococcus mamillariae) en gegevens van 2 proeven ter bestrijding van kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum). Alle proeven werden in 1996 uitgevoerd.

Er zijn gegevens van 4 proeven ter bepaling van de schadelijke effecten geleverd, er werden 4 verschillende gewassen (per proef 1 gewas) getoetst. Twee proeven werden in 1995 uitgevoerd en twee proeven in 1996. Daarnaast zijn de gegevens van de 8 werkingsproeven aanvullend bruikbaar voor de beoordeling van de schadelijke effecten.

Hiermee is niet voldaan aan de eis van de omvang van het benodigde onderzoek.

Resultaten

Gewasbehandeling

Provado garden heeft een goede bestrijding gegeven van de drie beproefde bladluissoorten, de werking was gelijk aan die van het standaardmiddel op basis van imidacloprid of beter.

De werking tegen de kaswittevlieg was goed en gelijk aan die van het standaardmiddel op basis van imidacloprid.

Provado garden heeft geen schadelijke effecten veroorzaakt.

Aangietbehandeling

Provado garden heeft een goede bestrijding gegeven van de twee beproefde bladluissoorten, voor zover in het onderzoek opgenomen was de werking gelijk aan die van het standaardmiddel op basis van imidacloprid.

De werking tegen cactuswolluis was goed en gelijk aan die van het standaardmiddel op basis van imidacloprid.

De werking tegen kaswittevlieg was goed zij het dat de aanvangswerking traag was ten gevolge van het feit dat het middel eerst door de wortels moet worden opgenomen alvorens te kunnen werken. Het uiteindelijke resultaat verschilde niet van dat van het standaardmiddel op basis van imidacloprid toegepast door middel van een gewasbehandeling.

In één proef veroorzaakte de aangietbehandeling fytotoxiciteit in de vorm van vergeling en necrose van de bladranden van het proefgewas, voor het overige werden geen schadelijke effecten waargenomen.

Opmerkelijk is dat de aangietbehandeling in een 5 tal proeven een groeistimulans van het proefgewas gaf.

Extrapolatiemogelijkheden

Provado garden wordt geclaimd ter bestrijding van zuigende insecten. In de conceptetikettekst worden met name bladluizen, wolluizen en witte vlieg geclaimd.

Bladluizen

Bij de geclaimde toepassingsgebieden kunnen diverse bladluissoorten voorkomen, er zijn slechts enkele beproefd. De stof imidacloprid heeft echter in overeenkomstige doseringen en toegepast door middel van gewas- en aangietbehandelingen reeds een toelating ter bestrijding van een groot aantal soorten bladluizen. Op basis hiervan is dan ook te verwachten dat Provado garden toegediend middels een gewas- of aangietbehandeling een voldoende bestrijding zal geven van de bladluissoorten die bij de geclaimde toepassingsgebieden kunnen voorkomen.

Wolluizen

Er staan slechts een marginaal aantal gegevens ter beoordeling van de werking van Provado garden toegepast middels een aangietbehandeling tegen wolluizen ter beschikking. Lettende op de verkregen resultaten, lettende op de biologie van wolluizen (zuigende insecten) en lettende op de systemische werking van imidacloprid is te verwachten dat een aangietbehandeling met Provado garden een goede bestrijding van wolluizen zal geven.

Witte vlieg

Er zijn slechts in beperkte mate gegevens geleverd. De stof imidacloprid heeft echter in overeenkomstige doseringen en toegepast door middel van gewas- en aangietbehandelingen reeds een toelating in diverse gewassen ter bestrijding van de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum).

Het is dan ook te verwachten dat Provado garden toegepast middels een gewas- of aangietbehandeling een voldoende bestrijding van de kaswittevlieg zal geven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de aanvangswerking van de aangietbehandeling traag is.

Over de werking tegen andere witte vliegsoorten zijn geen gegevens geleverd en bestaan geen extrapolatiemogelijkheden.

Conclusie m.b.t. de werkzaamheid van Provado garden

Op basis van de geleverde gegevens en extrapolatiemogelijkheden kan geconcludeerd worden dat Provado garden toegepast volgens de etikettekst werkzaam is ter bestrijding van bladluizen, wolluizen en kaswittevlieg op sierplanten in de tuin en op kamerplanten en dat de toepassing geen schadelijke effecten veroorzaakt op planten en plantaardige producten in een mate die niet aanvaardbaar is.

Fysische en chemische eigenschappen

Provado garden bestaat uit spuitkorrels met een gehalte van 5 massa% imidacloprid.

De fysische en chemische eigenschappen van imidacloprid zijn gegeven in The Pesticide Manual.

Profiel humane toxicologie

Deze beoordeling is voor wat betreft de toxicologische aspecten gebaseerd op de RIVM samenvatting opgesteld in 1993 (adviesrapport 93/613340/013; d.d. 20-09-1993) en een aanvulling op dat rapport opgesteld in 1998 (adviesrapport 06243A00; d.d. 18-12-1998).

Toxicokinetiek

Orale opname

Na orale toediening aan de rat werd imidacloprid snel opgenomen en over het lichaam, m.u.v. vetweefsel, centraal zenuwstelsel en botten, verdeeld. De opname bedroeg meer dan 90%. Na 48 uur wordt imidacloprid uitgescheiden middels urine (75-90% van de dosis) en feces (7-21% van de dosis) gemeten als radioactiviteit na toediening van radioactief gelabeld imidacloprid. De verhouding tussen urine en feces is afhankelijk van de plaats van het radiolabel in het molecuul. In ratten met galcanulatie werd 36% van de toegediende dosis in de gal gevonden. De twee voornaamste afbraakroutes waren een oxidatieve splitsing van het molecuul en een hydroxylering van de imidazoline-ring gevolgd door afsplitsing van een watermolecuul.

Dermale en inhalatoire opname

Er zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar omtrent de dermale en inhalatoire opname. Er is geen dermale penetratiestudie beschikbaar. Echter, op basis van de acute orale en dermale toxiciteitsgevens kan worden afgeleid dat de dermale opname gering zal zijn.

Derhalve wordt voor de risico-evaluatie een dermale opname van 10% gehanteerd.

Toxicodynamiek

Acute toxiciteit

De acute toxiciteit van imidacloprid is samengevat in tabel T.1. De stof imidacloprid dient als schadelijk (op basis van gegevens in de rat) tot giftig (op basis van gegevens in de muis) geclassificeerd te worden. In de inhalatiestudie zijn bij de hoogst haalbare concentratie geen effecten waargenomen. De stof hoeft daarom inhalatoir niet geclassificeerd te worden. De stof imidacloprid is niet irriterend voor de huid en de ogen en is niet sensibiliserend voor de huid.

Tabel T.1 Acute toxiciteit van imidacloprid

Stof

Route

Species

LD50 (mg/kg lich. gew)

LC50 (mg/m3)

Imidacloprid

oraal

muis (m)

131


oraal

muis (f)

168


oraal

rat (m)

424


oraal

rat (f)

450-475


dermaal

rat

> 5000


inhal

rat

> 69 (aerosol)


inhal

rat

> 5323 (dust)

Subacute/(semi)chronische toxiciteit

In een 4-weken voederstudie met de hond werden doseringen van 0, 200, 1000 en

5000 mg/kg voer getest. Bij 5000 mg/kg werden sterfte, tremor, coördinatiestoornissen, overgeven, verlaging voedselconsumptie en lichaamsgewicht, atrofie in lever, schildklier, beenmerg en speekselklieren, verlaagd enzymgehalte pancreas en degeneratie testes en zwezerik waargenomen. Bij 1000 mg/kg werd een verhoging van de P450 activiteit en een verhoging van het levergewicht gevonden. Verder werd bij deze dosering hypertrofie in de lever en atrofie in de schildklier gezien. Er kon geen NOAEL worden vastgesteld omdat de doseringsgroepen te klein waren.

In een 3-weken dermale proef met het konijn (doseringen van 0 en 1000 mg/kg lg) werden geen effecten waargenomen.

In een 4-weken inhalatoire studie met de rat (concentraties 0, 5,5, 30,5 en 191,2 mg/m3) werd een NOAEL gevonden van 5,5 mg/m3, gebaseerd op effecten op de lever en hematologische parameters

De (semi)chronische toxiciteit van imidacloprid is getest in een 13-weken studie met de rat, een 13-weken studie met de hond, een 52-weken studie met de hond, een carcinogeniteit-studie met de muis, en een gecombineerde carcinogeniteit/toxiciteitstudie met de rat. In deze studies werden diverse effecten waargenomen op hematologische parameters, biochemische parameters en histopathologie van de lever. In de chronische combinatiestudie met de rat werd een marginale effectdosis van 100 mg/kg voer afgeleid, overeenkomend met 5,7 mg imidacloprid/kg lg/dag, gebaseerd op marginale effecten op de schildklier. De laagste NOAEL werd gevonden in de 13-weken hondenstudie, zijnde

200 mg/kg voer, overeenkomend met 5 mg imidacloprid/kg lg/dag gebaseerd op vertraagde groei en optreden van tremor.

Genotoxiciteit/carcinogeniteit

Imidacloprid heeft geen invloed op de tumorincidentie bij muizen en ratten. De stof is niet carcinogeen. Imidacloprid veroorzaakt wel in-vitro chromosoomafwijkingen. Omdat de in-vivo testen naar chromosoomafwijkingen negatief waren, kan de stof in vivo als niet genotoxisch worden beschouwd.

Reproductietoxicologie / Teratogeniteit

Bij reproductieonderzoek werd geen effect gevonden op de reproductieparameters en bij teratogeniteitsonderzoek werden geen irreversibele structurele veranderingen waargenomen.

In een 2-generatie reproductiestudie met de rat was de NOAEL 100 mg/kg voer, overeenkomend met 5 mg imidacloprid/kg lg/dag. In twee teratogeniteitstudies (één met de rat en één met het konijn) was de laagste NOAEL voor maternale toxiciteit 8 mg imidacloprid/kg lg/dag (konijn) en de laagste NOAEL voor foetotoxiciteit 24 mg imidacloprid/kg lg/dag (konijn).

Neurotoxiciteit

Imidacloprid is een nicotine cholinerge receptor agonist.

In subacuut en semichronisch onderzoek met de hond werden aanwijzingen voor neuropathologische effecten gevonden (tremor, ataxie). Voor deze effecten werd in semichronisch onderzoek met de hond een NOAEL gevonden van 5 mg/kg lg.

In een acute studie ontvingen ratten een éénmalige orale dosis van 0, 42, 151 of 307 mg imidacloprid/kg lg. Vooraf (-7 dagen), direct na (0 dagen) en 7 en 14 dagen na toediening werden een aantal functionele- en gedragsparameters gescreend en werd de activiteit onderzocht in een "figure-eight maze". De belangrijkste effecten van imidacloprid binnen de batterij van functionele parameters waren ongecoördineerd lopen, tremoren, verhoogde reactiviteit, verlaagde activiteit, verhoogde incidentie van zitten of liggen in een normale positie (in plaats van staan), verminderde oprichting, verminderde ontwaking, verlaagde respons op aanraking en staart druk stimuli, verminderde spierkracht van de achterpoot en een verlaagde lichaamstemperatuur. In de activiteitstest werd een dosis gerelateerde afname van de motorische en locomotorische activiteit waargenomen, die bij beide geslachten statistische significant was bij alle doseringen. Alle genoemde effecten waren na zeven dagen verdwenen. Gebaseerd op de afname van de motorische en locomotorische activiteit bij beide geslachten bedraagt de NOAEL < 42 mg/kg lg voor acute blootstelling.

In een supplement op deze acute studie ontvingen vrouwelijke ratten een éénmalige orale dosis van 0 of 20 mg imidacloprid/kg lg. In deze supplementaire studie werden geen door imidacloprid veroorzaakte effecten waargenomen. Gebaseerd op deze aanvullende gegevens bedraagt de NOAEL voor vrouwelijke dieren 20 mg/kg lg. voor acute blootstelling. Aangezien uit de voorgaande studie bleek dat vrouwtjes gevoeliger waren voor de neurotoxische effecten van imidacloprid, kan op basis van de gegevens uit beide studies worden aangenomen dat de NOAEL voor mannelijke dieren voor acute blootstelling ook

20 mg/kg lg bedraagt.

In een subchronische studie werden ratten gedurende 13 weken blootgesteld aan doseringen van 0, 140, 963 en 3027 ppm imidacloprid/kg voer (overeenkomend met
0, 9,3, 63,3 en 196 mg/kg lg voor de mannelijke dieren en 0, 10,5, 69,3 en 213 mg/kg lg voor de vrouwelijke dieren). Een batterij van functionele parameters werden onderzocht. Daarnaast werd de activiteit onderzocht in een "figure-eight maze". De enige effecten van imidacloprid binnen deze batterij van functionele parameters waren een verhoogde incidentie van onge-coördineerde richtings reflexen en een afname van de spierkracht van de voorpoot, beide uitsluitend waargenomen in de hoogste mannelijke doseringsgroep. Daarnaast werd er een verminderde voedselopname, een verlaging van lichaamsgewichten en veranderingen in enkele klinisch-chemische parameters waargenomen in de middelste- en hoogste doseringsgroepen. De NOAEL voor algemene toxicologische effecten bedraagt derhalve 140 ppm in het voer, wat gelijk is aan 9,3 en 10,5 mg/kg lg/dag voor respectievelijk mannelijke en vrouwelijke dieren. Gebaseerd op de veranderingen bij de mannelijke dieren bedraagt de NOAEL voor neurotoxicologische effecten na subchronische blootstelling

963 ppm, wat gelijk is aan 63,3 mg/kg lg/dag.

Toxiciteit formulering

Volgens EU-criteria behoeft de formulering Provado garden niet geclassificeerd te worden op basis van de acute giftigheid. Voor de formulering Provado garden werd in zowel de huid- als de oog irritatie test nauwelijks irritatie waargenomen, derhalve is voor deze formulering classificatie volgens EU-criteria niet noodzakelijk.

Beoordeling van het risico voor de toepasser

De beoordeling voor het risico van de toepasser werd opgesteld door het RIVM (06016A01 d.d. 01-02-99)

Overzicht toepassingen

Provado garden is bedoeld als middel voor huishoudelijk gebruik ter bestrijding van insecten op sierplanten en op kamerplanten. Provado garden kan zowel worden toegepast d.m.v. spuiten als d.m.v. aangieten. Het middel wordt door de plant opgenomen.

Gezien de wijze van gebruik kan niet worden uitgesloten dat de particuliere toepasser en omstanders (bijv. kinderen) acuut en/of chronisch worden blootgesteld aan deze formuleringen.

Acute blootstelling en de LC50- en LD50-waarden

De acute blootstellingsconcentraties zijn, bij gebrek aan andere toxiciteitsexperimenten, vergeleken met de beschikbare inhalatoire en dermale LC50- en LD50-waarden.

- LC50 voor inhalatoire blootstelling aan imidacloprid (in de vorm van aerosolen) is
> 69 mg/m3

- LC50 voor inhalatoire blootstelling aan imidacloprid (in de vorm van stof) is > 5323 mg/m3

- LD50 voor dermale blootstelling aan imidacloprid is > 5000 mg/kg lg

- LD50 voor orale blootstelling aan imidacloprid is 131 mg/kg lg. Voor de risicoschatting is uitgegaan van 100% opname bij orale blootstelling op basis van een oraal metabolisme-onderzoek waarin meer dan 90% van een orale dosis wordt opgenomen.

Chronische blootstelling en de systemische NOAEL

De inhalatoire NOAEL afkomstig uit een 28-dagen inhalatoire studie met de rat wordt gebruikt voor de berekening van de systemische NOAEL. Deze inhalatoire NOAEL wordt verkozen boven NOAELs uit orale (sub)chronische studies met de rat om de volgende redenen:

1. Het gebruik van Provado garden gaat voornamelijk gepaard met inhalatoire en dermale blootstelling (orale blootstelling wordt als nihil beschouwd).

2. Bij orale blootstelling van de rat wordt een aanzienlijk deel van de dosis onderworpen aan een first-pass effect (zo’n 36% van de dosis wordt uitgescheiden via de gal), hetgeen niet voorkomt bij inhalatoire en dermale blootstelling. Het kinetiek en metabolisme patroon van imidacloprid kan derhalve verschillend zijn voor orale en inhalatoire blootstelling.

3. De NOAEL uit de 28-dagen inhalatoire studie (5,5 mg/m3) impliceert een lagere systemische belasting (zie onder) dan de NOAEL uit de chronische orale studie
(5 mg/kg lg/dag), waardoor vergelijking met de systemische NOAEL uit de inhalatoire studie als ‘worst case’ benadering kan worden gezien.

De NOAEL in de 28-dagen inhalatoire studie met de rat bedroeg 5,5 mg/m3 voor een blootstelling van 6 uur per dag. Uitgaande van een 100% inhalatoire opname, een ademminuutvolume van 0,22 L voor de rat, en een lichaamsgewicht van 250 g is de systemische NOAEL voor de rat berekend.

NOAELsystemisch = 5,5 mg/m3 x [6h/24h] x 0,22 L/min x [60 x 24] = 1,74 mg/kg lg/dag

0,25 kg

Schatting van de blootstelling/berekening margin of safety

Acute blootstelling

Provado garden als spuittoepassing en giettoepassing: in tabel T.2 is weergegeven hoe de acute blootstelling zich verhoudt tot de LC50- en LD50-waarden.

Tabel T.2 Risicobeoordeling voor acute blootstelling aan imidacloprid bij gebruik van Provado garden5

Activiteit

Route

Blootstelling (w.s.)

LC50- en LD50-waarden

Margin of safety

spuittoepassing

mengen en laden2

inhalatoir

0,06 mg/m3

inhalatoire LC50

> 69 mg/kg

11501


dermaal

1,4 x 10-4 mg/kg lg

dermale LD50

> 5000 mg/kg lg

3,6 x 107


systemisch

0,063 µg/kg lg

oraal LD50

131 mg/kg lg

2,1 x 106

tijdens toepassen3

inhalatoir

0,522 mg/m3

inhalatoire LC50

> 69 mg/kg

1321


dermaal

0,018 mg/kg lg

dermale LD50

> 5000 mg/kg lg

3 x 105


systemisch

0,999 µg/kg lg

oraal LD50

131 mg/kg lg

1,3 x 105

na toepassen4

dermaal

0,0056 mg/kg lg

LD50 > 5000 mg/kg lg

2,77x 105 toepasser

8,93 x 105 kinderen

giettoepassing

mengen en laden

inhalatoir

0,522 mg/m3

inhalatoire LC50

> 69 mg/kg

1321


dermaal

0,72 µg/kg lg

dermale LD50

> 5000 mg/kg lg

6,86 x 106


systemisch

1,23 x 10-4 mg/kg lg

oraal LD50

131 mg/kg lg

1,3 x 106

1. Gezien het feit dat:

1) de waarde van 69 mg/m3 de hoogst haalbare blootstellingsconcentratie betrof en er bij deze concentratie geen effecten werden waargenomen,

2) de LC50 voor imidacloprid-stof groter is dan 5323 mg/m3, en

3) de NOAEL uit een 28-dagen studie (5,5 mg/m3, blootstelling 5 uur per dag) een factor 10 boven de de acute blootstellings-concentratie van 0,522 mg/m3 ligt (blootstelling 40 minuten), worden er geen gezondheidsrisico’s verwacht bij acute inhalatoire blootstelling aan imidacloprid.

2. Volgens Lundhen et al.

1. Volgens het CONSEXPO model.

2. Volgens concept SOPs US-EPA.

3. Alleen de risicobeoordelingen waarvoor gezondheidsrisico’s te verwachten zijn, zijn opgenomen in de tabel.

Chronische blootstelling

Provado garden als spuittoepassing en giettoepassing:
In tabel T.3 is weergegeven hoe de chronische blootstelling zich verhoudt tot de systemische NOAEL. Het dient benadrukt te worden dat in deze tabel daggemiddelde blootstellingen (na blootstelling van 40 min) worden vergeleken met een NOAEL in rat die is gebaseerd op

6 uur blootstelling gedurende 28 dagen.

Tabel T.3 Risicobeoordeling voor chronische blootstelling aan imidacloprid bij gebruik van Provado garden1

Activiteit

Route

Blootstelling

systemische NOAEL mg/kg lg/dag

Margin of safety


spuittoepassing


mengen en laden2

systemisch

6,30 x 10-5 mg/kg lg

1,74

29000


tijdens toepassen3

systemisch

9,99 x 10-4 mg/kg lg

1,74

1740


na toepassen4

(blootstelling kinderen)

systemisch

0,563 µg/kg lg/dag

1,74

3091


giettoepassing


mengen en laden

systemisch

0,123 µg/kg lg/dag

1,74

14146


1. Alleen de risicobeoordelingen waarvoor gezondheidsrisico’s te verwachten zijn, zijn opgenomen in de tabel.

2. Volgens Lundhen et al.

3. Volgens het CONSEXPO model.

4. Volgens concept SOPs US-EPA.

Conclusie m.b.t. het risico voor de toepasser

De integrale systemische blootstelling op de dag van toepassing is 1,062 µg/kg lg voor de spuittoepassing. Deze waarde is afkomstig van de blootstelling tijdens mengen en laden plus de blootstelling tijdens het actief spuiten (0,063 + 0,999 = 1,062 µg/kg lg), voor zowel de dermale als de inhalatoire route. De margin of safety is derhalve 1,23 x 105 voor de acute blootstelling (131 mg/kg lg) en 1638 (1.74 mg/kg lg/dag) voor de chronische blootstelling, hetgeen voldoende wordt geacht. Ook ten aanzien van de andere activiteiten opgenomen in de tabellen T.2 en T.3 is de margin of safety voldoende hoog. Concluderend kan worden gesteld dat bij het gebruik van Provado garden geen risico’s te verwachten zijn voor de gezondheid van de particuliere toepasser noch voor een omstander (bijv. kinderen) bij acute of (sub)chronische blootstelling [ T.a.v. de beoordeling van het risico dient men er rekening mee te houden dat er gebruik gemaakt is van modellen. Voor het CONSEXPO-model geldt dat er nog geen definitief besluit is genomen ten aanzien van het gebruik van dit model. Bovendien worden blootstellingsschattingen op basis van goed uitgevoerde studies nauwkeuriger geacht.] .

Etikettering

Imidacloprid

Gevaren symbool: Xn -

Bijzondere gevaren:

schadelijk bij opname door de mond (R22)

Veiligheidsaanbevelingen:

buiten bereik van kinderen bewaren (S2)

verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder (S13)

niet eten, drinken of roken tijdens gebruik (S20/21)

Provado garden:

Gevaren symbool: -

Bijzondere gevaren: -

Veiligheidsaanbevelingen: S2, S13, S20/21

Conclusie m.b.t. toxicologie en risico voor de toepasser

Bij gebruik van het middel volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing is er geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens hetzij direct, hetzij indirect en zijn er geen onaanvaardbare risico’s voor de toepasser noch voor diegenen die na toepassing met de residuen van de middelen in aanraking komen.

Milieu

Bij gebruik volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing is er geen blootstelling van het milieu. Derhalve is er geen onaanvaardbaar risico voor het milieu.

Conclusie

Bij gebruik volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing is het middel Provado garden op basis van imidacloprid voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (art. 3, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962).

Besluit

Het College besluit de toelating van het middel Provado garden toe te laten op grond van artikel 3, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Als expiratiedatum voor het middel Provado garden wordt 1 januari 2005 vastgesteld.

Wageningen, 26 mei 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)