MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 11547 N

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 11 november 1994 (aanvraagnummer 94-294 TP) van

R. VAN WESEMAEL B.V.
ZOUTESTRAAT 109
4561 TB HULST

tot verkrijging van een toelating als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288) voor het middel

IMEX-IMIDACLOPRID,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962,

BESLUIT:

§ I. Toelating

1. Het bestrijdingsmiddel IMEX-IMIDACLOPRID wordt toegelaten in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, onder nummer en datum dezes. Voor de gronden waarop dit besluit berust wordt verwezen naar bijlage II dezes.

2. De toelating geldt tot 1 juli 1999.

§ II. Samenstelling, vorm en afwerking

Onverminderd hetgeen omtrent de samenstelling, vorm en afwerking bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten:

a. de samenstelling, vorm en fysische toestand van het middel alsmede de chemische en fysische eigenschappen daarvan overeenkomen met de bij de aanvraag tot toelating verstrekte gegevens, alsmede met het bij de aanvraag tot toelating verstrekte monster.

b.

§ III. Gebruik

Het bestrijdingsmiddel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I dezes onder A. is voorgeschreven.

§ IV. Verpakking en etikettering

1. De aanduidingen, welke ingevolge artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

- aard van het preparaat: water dispergeerbaar granulaat

- werkzame stof(fen): imidacloprid

- gehalte(n): 70%

- andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):

- toxicologische groep(en):

- uiterste gebruiksdatum:

2. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

a. letterlijk en zonder enige aanvulling:

hetgeen in bijlage I dezes onder A. is vermeld.

b. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:

de in bijlage I dezes onder B. opgenomen tekst, met dien verstande, dat niet alle daarin aangegeven toepassingen behoeven te worden vermeld en de inhoud dier tekst slechts mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding, mits deze niet met die tekst in strijd zijn.

c. letterlijk en zonder enige aanvulling:

- Bijzondere gevaren:

Schadelijk bij opname door de mond.

- Veiligheidsaanbevelingen:

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

d. Overeenkomstig artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht: een Andreaskruis
met als onderschrift: “Schadelijk”

e.

f. Ingevolge artikel 8a van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en
etikettering moet uitsluitend op die verpakkingen van bestrijdingsmiddelen die (mede) voor huishoudelijk gebruik zijn bestemd het logo voor klein chemisch afval (kca-logo)
worden aangebracht, bestaand uit een afvalbak met een kruis erdoor zoals
aangegeven in bijlage III bij deze regeling.

§ V.

Dit besluit is van toepassing op het middel dat onder de naam CONFIDOR WG 70 wordt geïmporteerd uit Duitsland en aldaar op de markt wordt gebracht door Bayer AG te Leverkusen en overeenkomt met het in Nederland toegelaten middel Admire, 11483 N.

Dit besluit is, na melding overeenkomstig het bepaalde in de toelichting van het aanvraagformulier tot toelating voor een parallel geïmporteerd bestrijdingsmiddel, tevens van toepassing op een middel dat geïmporteerd wordt uit een andere lid-staat van de EG, mits dat middel aldaar op de markt wordt gebracht door dezelfde fabrikant als vermeld in de eerste volzin en mits dat middel overeenkomt met het in Nederland toegelaten middel, Admire, 11483 N.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.

Wageningen, 10 april 1995

DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel IMEX-IMIDACLOPRID,

toelatingsnummer 11547 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insektenbestrijdingsmiddel in de teelt onder glas van bloemisterijgewassen;

Niet toegestaan is gebruik op bloeiende planten.

Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten onder glas mits er geen bijen of hommels in de kas zijn.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Attentie:

Gevaarlijk voor bijen en hommels.

Bloemisterijgewassen onder glas in de grond, ter bestrijding van bladluizen: boterbloemluis (Aulacorthum solani), groene perzikluis (Myzus persicae), katoenluis (Aphis gossypii) en zwarte boneluis (Aphis fabae).

Zodra een aantasting wordt waargenomen het middel door middel van een gewasbehandeling toepassen.
Dosering: 0,01% (10 gram per 100 liter water).

Bloemisterijgewassen onder glas op kunstmatige substraat ter bestrijding van bladluizen:
boterbloemluis (Aulacorthum solani), groene perzikluis (Myzus persicae), katoenluis (Aphis gossypii) en zwarte boneluis (Aphis fabae).

Zodra een aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Laat, voordat u het middel toepast, het gewas de matten wat droogtrekken. Dit bevordert de opname. Het middel dient met de voedingsoplossing te worden meegedruppeld.
De werkingssnelheid wordt mede bepaald door de activiteit van het gewas.

Dosering: 3,5 gram middel per 1000 planten.

Wageningen, 10 april 1995

DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE II bij het toelatingsbesluit van het middel IMEX-IMIDACLOPRID,

toelatingsnummer 11547 N

Met betrekking tot de vastgestelde geldigheidsduur van het besluit wordt het volgende opgemerkt:
Bepaalde toepassing(en) van het middel voldoet (n) niet aan de in het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen opgenomen milieucriteria. De toelaatbaarheid van het middel zal worden herbeoordeeld. Zonodig zal de toelating worden gewijzigd dan wel ingetrokken.

Wageningen, 10 april 1995

DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)